Kursuse kogumaht : 90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60 ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h) 

Hind: 900 eurot

B1-B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:

Mina ja teised. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo.  Keelestiili valik. 
Haridus ja kultuur .Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Suhtlusoskus. 
Töö ja töösuhted. Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused, probleemi lahendamine. Tööülesannete kirjeldamine. Töökoosolekud. CV. Dokumentatsioon. Motivatsioonikiri. Vastuskiri.
Teenindus ja kaubandus.  Võrdlemine. Juhendite ja reklaamide mõistmine. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Pretensioon. Järelepärimine.
Vaba aeg ja ajaviide. 
Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused. Seisukohtade kaitsmine.
Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima.
Reisimine ja transport.
Transpordi- ja reisiteenused. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus.  
Eluase ja kinnisvara.
Tervis ja tervishoid. 
Majandus ja õigussuhted. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus ja kuritegevus. Ühiskond. Poliitilised vaated ja seisukohad.  
Era- ja töösuhted. Ühiskondlike ja poliitiliste vaadete põhjendamine ja kaitsmine. Organisatsioonid ja rühmitused. Osalemine ühiskonnaelus.  

 Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks õppija:
saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse;
saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;

oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente;
oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju

Õppemeetodid:
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, tekstide lugemine ja analüüsimine ning kokkuvõtete kirjutamine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

Õppematerjalide loend:

  1. Saveljeva S. Guštšina I. Mangus Vene ärikeel kesktasemele TEA kirjastus

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene  lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:
Kuulamine – saab aru pikematest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest jne
Lugemine – saab aru arvamusartiklitest ja kaasaegsest ilukirjandusest, saab aru ka keerukamatest grammatilistest nüanssidest ja sõnavarast
Rääkimine – räägib ladusalt emakeelena kõnelevate inimestega, osaleb aruteludes aktuaalsetel ja tööteemalistel, väljendab ja põhjendab oma seisukohti
Kirjutamine – oskab koostada pikki ja detailseid kirju, esseesid, aruandeid jne, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti, kasutab küllalt korrektset grammatikat

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele vene keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019