Kursuse kogumaht :

26 akadeemilist tundi
(kontakttunde 17 ak/h ja iseseisev töö 9 ak/h)

Hind: 255 eurot

90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h) 

Hind: 900 eurot 

180 akadeemilist tundi ( kontakttunde 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h)

Hind: 1800 eurot 

Inglise keel B2– C1 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Isikututvustus, perekond ja sugulased, rollid peres,põlvkondade side, väärtuskasvatus, peretraditsioonid. 
Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.  
Kodu ja elamistingimused, kinnisvaraturg (kinnisvaratehingute ja kinnisvara haldamisega seotud info, turvalisus, kindlustus). 
Haridus. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused.  Töö. Karjäär ja eneseteostus.Karjääri planeerimine, edutamine. Juhtimine ja meeskonnatöö. 
Vaba aeg, reisimine ja kultuur. Ajaloo tähtsündmused ja -isikud
Kaubandus, teenindus ja transport.Tarbijaõigused, finantsteenused. 
Erinevate rahvaste köögid. Toitumisharjumused.
Tervis ja heaolu.
Ühiskond, suhted ühiskonnas.Riik ja ühiskond (riigi ja riigiasutuste rollid). Majanduselu ja ettevõtlus.. Aktuaalsed ühiskonnaprobleemid (poliitika, tööstus, põllumajandus, infoühiskond, politsei ja kohtusüsteem, haridus jm).
Keskkond.Tarbimine ja keskkonnahoid. Heategevus.Sotsiaalsed probleemid (narkomaania, kodutud). Loodus, looduse ja keskkonna kaitse.
Ilmastik ja kliima, aastaajad.
Maa ja linn, keskkonnaprobleemid, säästlik eluviis. Rahvastik.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Õppemeetodid:
Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist. Palju tööd tehakse ka paarides või rühmades . Sõnavara õppimine käib läbi rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise.

Iseseisva töö kirjeldus:
Iseseisva töö ajal omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019