Kursuse kogumaht :

90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60 ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h)

Hind: 900 eurot

180 akadeemilist tundi ( kontakttunde 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h) 

Hind: 1800 eurot

Inglise keel A1-A2 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Tutvumine.
Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon. Tähestik, inglise keele hääldus.
Rahvused, keeled
Haridus, elukutse, töö, õpingud
Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
Söök ja jook.
Info meie ümber
Ilm ja loodus. Aastaajad
Reisimine, transport, puhkus
Kodu ja olme
Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Riietusesemed
Minu päev ja aeg
Päeva kirjeldus. Tegevused.
Ajamõisted ja kokkulepped.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
saab aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
oskab kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Õppemeetodid:
Rollimängud, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine

Õppematerjalid:
John and Liz Soars New Headway elementary Oxford University Press

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.