Emajõe Keeltekooli pakutavad kursused on väga paindlikud ning arvestavad just õppijate soovide ja vajadustega.
Meie kool on ka Töötukassa koolituskaardi ametlik partner.

Kui soovid õppida kontaktõppes, siis oled oodatud meie keeleklassidesse Tartus, Peetri 26a.
Kui soovid aga õppida veelgi mugavamalt – veebi teel, siis kõik meie kursused toimuvad ka Zoomis.

Kursuse kogumaht :

90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60 ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h) 

Hind: 900 eurot

180 akadeemilist tundi ( kontakttunde 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h)

Hind: 1800 eurot 

Inglise keel A1-A2 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Tutvumine.
Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon. Tähestik, inglise keele hääldus .
Rahvused, keeled.
Haridus, elukutse, töö, õpingud.
Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
Söök ja jook.
Info meie ümber
Ilm ja loodus. Aastajad
Reisimine, transport, puhkus
Kodu ja olme
Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Riietusesemed.
Minu päev ja aeg
Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
saab aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
oskab kirjutada ennast otseselt puudutavast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Õppemeetodid
Rollimängud, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine

Õppematerjalid:
John and Liz Soars New Headway elementary Oxford University Press

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Kursuse kogumaht :

90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h) 

Hind: 900 eurot

180 akadeemilist tundi ( kontakttunde 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h)

Hind: 1800 eurot 

Inglise keel A2-B1 kursusel läbitakse järgmised teemad:
Mina ja minu perekond, sõbrad
Minu elukoht, tee juhatamine
Päevakava tutvustamine
Viisakusväljendid
Ilmafraasid
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel
Haigeks jäämine
Töö ja vaba aeg; tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt kui ka kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Reisiteenuste broneerimine/ostmine (komandeering)
Linna tutvustamine
Tööintervjuul osalemine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine
Tööriistad ja nende kasutamine

Õpiväljundid:
A2-B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: “New Headway Elementary ja Pre-Intermediate”, fourth edition; John and Liz Soars; Oxford University Press 2005.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

Kursuse kogumaht :

90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h) 

Hind: 900 eurot

180 akadeemilist tundi ( kontakttunde 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h) 

Hind: 1800 eurot

B1-B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis. Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskuse arendamisel harjutatakse CV, motivatsioonikirja ja ametikirjade kirjutamist ning nendele vastamist. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö

B1 ja B2 õpiväljundid:

Saab aru kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju; saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates kontekstides; oskab koostada keerulisemaid liitlausetega tekste; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku kirjutamise reeglit; oskab väljendada oma arvamust erinevatel ühiskondlikel teemadel.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars New Headway Intermediate ja Upper intermediate Oxford University Press

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 • Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust
 • Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
 • Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest
 • Kirjutamine – oskab koostada seostatud teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistus on allkirjastatud keeltekooli juhatuse liikme või juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Inglise keele koolitusi läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019

Kursuse kogumaht :

90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h) 

Hind: 900 eurot

180 akadeemilist tundi ( kontakttunde 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h)

Hind: 1800 eurot 

Inglise keel B2– C1 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Isikututvustus, perekond ja sugulased, rollid peres,põlvkondade side, väärtuskasvatus, peretraditsioonid. 
Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.  
Kodu ja elamistingimused, kinnisvaraturg (kinnisvaratehingute ja kinnisvara haldamisega seotud info, turvalisus, kindlustus). 
Haridus. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused.  Töö. Karjäär ja eneseteostus.Karjääri planeerimine, edutamine. Juhtimine ja meeskonnatöö. 
Vaba aeg, reisimine ja kultuur. Ajaloo tähtsündmused ja -isikud
Kaubandus, teenindus ja transport.Tarbijaõigused, finantsteenused. 
Erinevate rahvaste köögid. Toitumisharjumused.
Tervis ja heaolu.
Ühiskond, suhted ühiskonnas.Riik ja ühiskond (riigi ja riigiasutuste rollid). Majanduselu ja ettevõtlus.. Aktuaalsed ühiskonnaprobleemid (poliitika, tööstus, põllumajandus, infoühiskond, politsei ja kohtusüsteem, haridus jm). Keskkond.Tarbimine ja keskkonnahoid. Heategevus.Sotsiaalsed probleemid (narkomaania, kodutud). Loodus, looduse ja keskkonna kaitse. Ilmastik ja kliima, aastaajad. Maa ja linn, keskkonnaprobleemid, säästlik eluviis. Rahvastik.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Õppemeetodid:
Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist. Palju tööd tehakse ka paarides või rühmades . Sõnavara õppimine käib läbi rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise.

Iseseisva töö kirjeldus:
Iseseisva töö ajal omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas.

Õppematerjalid:

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019

 

Kursuse kogumaht : 90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60 ak/h ja iseseisev õpe 30ak/h)

Hind: 900 eurot

Vene keel A1-A2 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Tähestik, hääldamisreeglid
Asesõnad, nimisõnad, omadussõnad ja tegusõnad
Küsimuste moodustamine
Päevakava tutvustamine
Ilmast rääkimine
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel
Haigeks jäämine
Enda ning perekonna tutvustamine
Tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Töö ja vaba aeg, hobid
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt ja kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Tööintervjuul osalemine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine

Õpiväljundid:
A1- A2 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid: Inga Mangus “Vene keel algajale ja taasalustajale”

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele vene keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

Kursuse kogumaht :  90 akadeemilist tundi ( kontakttunde   60 ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h )


Hind:  900 eurot

A2-B1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:

Töö ja vaba aeg, hobid
Mina ja minu perekond, sõbrad
Minu elukoht, tee juhatamine
Viisakusväljendid
Arvsõnad, aastaarvud, kuupäevad, kellaajad, hinnad
Tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis. Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskuse arendamisel harjutatakse CV, motivatsioonikirja ja ametikirjade kirjutamist ning nendele vastamist. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö

A2 ja B1 õpiväljundid:

Saab aru kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju; saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates kontekstides; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku kirjutamise reeglit; oskab kasutada keelt tööalastes situatsioonides

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

Tšernõšov Pojehali 2

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.

Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 • Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust
 • Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
 • Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest
 • Kirjutamine – oskab koostada seostatud teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele vene keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019

Kursuse kogumaht : 90 akadeemilist tundi  ( kontakttunde 60ak/h ja iseseisev töö 30 ak/h) 

Hind: 900 eurot

B1-B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:

Mina ja teised. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. 
Haridus ja kultuur .Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Suhtlusoskus. 
Töö ja töösuhted. Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused, probleemi lahendamine. Tööülesannete kirjeldamine. Töökoosolekud. CV. Dokumentatsioon. Motivatsioonikiri. Vastuskiri.
Teenindus ja kaubandus.  Võrdlemine. Juhendite ja reklaamide mõistmine. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Pretensioon. Järelepärimine.
Vaba aeg ja ajaviide. 
Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused. Seisukohtade kaitsmine.
Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima.
Reisimine ja transport.
Transpordi- ja reisiteenused. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus.  
Eluase ja kinnisvara.
Tervis ja tervishoid. 
Majandus ja õigussuhted. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus ja kuritegevus. Ühiskond. Poliitilised vaated ja seisukohad.  
Era- ja töösuhted. Ühiskondlike ja poliitiliste vaadete põhjendamine ja kaitsmine. Organisatsioonid ja rühmitused. Osalemine ühiskonnaelus.  

 Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks õppija:
saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse;
saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;

oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente;
oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju

Õppemeetodid:
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, tekstide lugemine ja analüüsimine ning kokkuvõtete kirjutamine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

Õppematerjalide loend:

 1. Saveljeva S. Guštšina I. Mangus Vene ärikeel kesktasemele TEA kirjastus

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene  lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:
Kuulamine – saab aru pikematest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest jne
Lugemine – saab aru arvamusartiklitest ja kaasaegsest ilukirjandusest, saab aru ka keerukamatest grammatilistest nüanssidest ja sõnavarast
Rääkimine – räägib ladusalt emakeelena kõnelevate inimestega, osaleb aruteludes aktuaalsetel ja tööteemalistel, väljendab ja põhjendab oma seisukohti
Kirjutamine – oskab koostada pikki ja detailseid kirju, esseesid, aruandeid jne, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti, kasutab küllalt korrektset grammatikat

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele vene keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019 

Kursuse kogumaht : 180 akadeemilist tundi ( kontakttundide arv 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h) 

Hind: 1800 eurot

A2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Sissejuhatus
Tutvumine, tervitamine. Viisakusväljendid ja nende kasutamine.  
Isikuandmed. Perekond, sugulased.  
Maja ja kodu, ümbruskond.Igapäevaelu. Koduse majapidamise ja koduse tööjaotuse kirjeldamine.
Ajast rääkimine (aasta, kuud, nädalapäevad, kellaaeg), nädalapäevade ja kuude nimetused.
Sisseostude tegemine ja olme.  
Tähtpäevad ja pühad (jõulud, sünnipäev).
Vaba aeg ja meelelahutus.
Meelelahutus, harrastused, kultuurisündmused.
Reisimine
Suhted teiste inimestega
Tervishoid
Haridus
Töö
Sisseostude tegemine
Söök ja jook
Teenindusasutused
Kodukoha kultuurilugu ja vaatamisväärsused. Loodus.
Ootamatud olukorrad
Käitumine äparduse või õnnetuse ajal. Sõnumi edastamine politseile, turva- või päästeteenistusse. Teatamine autoavariist või õnnetusjuhtumist ja abi palumine. Võimalike ohtude kirjeldamine elukeskkonnas.
Ilm
Keel

Õppematerjalid :
Merge Simmul, Inga Mangus, 2012. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2+ kaks CD plaati.
Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik, 2006 Naljaga pooleks Eesti keele õppekomplekt algtasemele 

Õppemeetodid:
Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust.Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud  kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õpiväljundid

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö);
 • osaleb igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust talle tuttavatel teemadel;
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 • oskab vajaliku info saamiseks koostada lihtsaid küsimusi ja samas ka vastata;
 • oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid tekste, isiklikke kirju ja tarbetekste igapäevateemadel ning mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone;
 • oskab kasutada igapäevase suhtlus- ja kirjakeele struktuure.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust.Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

Kursuse kogumaht : 180 akadeemilist tundi ( kontakttundide arv 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h) 

Hind: 1800 eurot

A2-B1 kursusel läbitakse järgmised teemad:
Mina ja minu perekond, sõbrad
Minu elukoht, tee juhatamine
Päevakava tutvustamine
Töö ja vaba aeg, hobid
Ilmafraasid
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel (korteri kirjeldamine, ostmine)
Haigeks jäämine
Tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Töökoha tutvustamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine, viisakusväljendid
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Tööriistad ja nende kasutamine
Linna tutvustamine
Tööintervjuul osalemine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine

Õpiväljundid:
A2-B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid: E nagu Eesti, Tere jälle, Tere taas!, Naljaga pooleks

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

Kursuse kogumaht : 180 akadeemilist tundi ( kontakttundide arv 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h) 

Hind: 1800 eurot

B1-B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis. Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskuse arendamisel harjutatakse CV, motivatsioonikirja ja ametikirjade kirjutamist ning nendele vastamist. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö

B1 ja B2 õpiväljundid:

Saab aru kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju; saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates kontekstides; oskab koostada keerulisemaid liitlausetega tekste; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku kirjutamise reeglit; oskab väljendada oma arvamust erinevatel ühiskondlikel teemadel.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

Mare Kitsnik “Eesti keele õpik B1, B2”,
Mall Pesti, Helve Ahi “T nagu Tallinn”

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 • Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust
 • Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
 • Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest
 • Kirjutamine – oskab koostada seostatud teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Eesti keele koolitusi läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019

Kursuse kogumaht : 180 akadeemilist tundi ( kontakttundide arv 120 ak/h ja iseseisev töö 60 ak/h) 

Hind: 1800 eurot

C1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:

Mina ja infoühiskond. Enda põhjalik tutvustamine. Päevakajalised sündmused. Keelestiili valik.
Haridus ja õpingud. Eesti haridussüsteem. Elukestev õpe. Kutseõpe. Õppimine  
Amet ja töö. Karjääri planeerimine .
Teenindus ja kaubandus. Tarbimine
Vaba aeg. Aktiivne puhkus. Kultuur. Kultuuriline identiteet.
Tervis ja eluviis.
Elukeskkond. Liiklus
Keskkonnakaitse. Loodushoid.  
Inimestevahelised suhted. Tähtpäevad.
Isiksuse väljakujunemine, iseseisvumine. Abielu. Erinevad peretüübid. Peretraditsioonid. Kombed peres, tööl, eri kultuurides.  
Eluase ja kinnisvara
Riik ja ühiskond. Avalikud asutused.
Riigikaitse. Poliitika, erakonnad, riigihaldus. Turvalisus, kuritegevus, riigikaitse. Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. Kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus.  
Asjaajamine ametiasutustes. Kohtu- ja õigussüsteem.

Õpiväljundid:
 Koolituse õpitulemusena koolitatav:

 • saab aru pikematest tekstidest ja varjatud ning kaudselt esitatud seostest, saab aru kõigist teleprogrammidest ja filmidest;

saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, erialastest artiklitest, erinevatest tehnilistest juhenditest;

oskab end väljendada ladusalt ja spontaanselt;

 • oskab avaldada oma mõtteid ja arvamusi;
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult erinevatel eesmärkidel:
 • oskab kirjutada selget, hästi liigendatud teksti ning esile tõsta olulisemat;
 • oskab kirjutada erinevaid ametikirju.

Õppemeetodid:

 Tundides kasutatakse aktiivõppe võtteid – suhtlus- ja probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, loovülesanded; kommunikatiivseid ja ülesandepõhiseid meetodeid.

Iseseisva töö kirjeldus:
Iseseisev töö hõlmab sõnavara- ja grammatikaharjutusi, kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise ülesandeid vastavalt käsitletud teemadele ja õpiväljunditele.

Õppematerjalid :

Põhiõpik – Kitsnik, M; Kingisepp, L. 2006. Avatud uksed. TEA.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019