Tööalased keelekursused TARTUS

AUDITOORNE või VEEBIPÕHINE KONTAKTÕPE MINIGRUPIS (2-5 õppijat) või INDIVIDUAALÕPPE vormis

AUDITOORNE ÕPE (kontakttunnid individuaalõppes või minigrupis)

Kursused toimuvad Peetri 26a TARTUS

MINIGRUPIS (2-5 õppijat) 90 tundi, millest kontakttundide arv on 60 tundi. Kursuse hind on 900 eurot.

Kursus toimub:

04.11-26.02.21

13.11-29.01.21

27.11-26.02.21

MINIGRUPIS (2-5 õppijat) 180 tundi, millest kontakttundide arv on 120 tundi. Kursuse hind on 1800 eurot.

Kursus toimub:

04.11-26.02.21

13.11-26.02.21

27.11-31.03.21

INDIVIDUAALÕPE 90 tundi, millest kontakttundide arv on 60 tundi. Kursuse hind on 1500 eurot.

Kursus toimub õppijale sobival ajal.

Veebipõhise õppe SOODUSHIND: individuaaltund 20€/akadeemiline tund

Auditoorne kontaktõpe:  individuaaltund (Peetri 26a) on 25€/akadeemiline tund.

VEEBIPÕHINE INDIVIDUAALÕPE (Skype´s) 90 tundi, millest kontakttundide arv on 60 tundi. Kursuse hind on 1200€.

Võõrkeel (inglise, vene, eesti, saksa, soome, hispaania, prantsuse jt), tase A1-C1, tundide arv ja tundide toimumise ajad õppija ja õpetajaga kokkuleppel. Võta ühendust info@emajoe.ee või tel: 5816 7882 ja tel: 5556 1971

TÖÖALANE INGLISE KEEL A1-A2

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetajad Kati Kottisse, Ene Paks, Signe Laigu

Inglise keel A1-A2 kursusel läbitakse järgmised teemad:
Mina ja minu perekond, sõbrad
Minu elukoht, tee juhatamine
Päevakava tutvustamine
Viisakusväljendid
Ilmafraasid
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel
Töö ja vaba aeg; tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt kui ka kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Tööintervjuul osalemine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine

Õpiväljundid:
A1-A2 kursuse lõpetanu oskab lihtlausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: “English File Elementary”, fourth edition; John and Liz Soars; Oxford University Press 2005.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

TÖÖALANE INGLISE KEEL A2-B1

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetajad Kati Kottisse, Ene Paks, Signe Laigu

Inglise keele kursusel läbitakse järgmised teemad:
Mina ja minu perekond, sõbrad
Minu elukoht, tee juhatamine
Päevakava tutvustamine
Viisakusväljendid
Ilmafraasid
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel
Haigeks jäämine
Töö ja vaba aeg; tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt kui ka kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Reisiteenuste broneerimine/ostmine (komandeering)
Linna tutvustamine
Tööintervjuul osalemine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine
Tööriistad ja nende kasutamine

Õpiväljundid:
A2-B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: “New Pre-Intermediate”, fourth edition; John and Liz Soars; Oxford University Press 2005.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

TÖÖALANE INGLISE KEEL B1-B2

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetajad Kati Kottisse, Ene Paks,  Douglas Spoolstra

B1-B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskuse arendamisel harjutatakse CV, motivatsioonikirja ja ametikirjade kirjutamist ning nendele vastamist. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö

B1 ja B2 õpiväljundid:

Saab aru kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju; saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates kontekstides; oskab koostada keerulisemaid liitlausetega tekste; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku kirjutamise reeglit; oskab väljendada oma arvamust erinevatel ühiskondlikel teemadel.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars New Headway Intermediate ja Upper intermediate Oxford University Press

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistus on allkirjastatud keeltekooli juhatuse liikme või juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Inglise keele koolitusi läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019

TÖÖALANE INGLISE KEEL B2-C1

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetajad Kati Kottisse, Ene Paks, Douglas Spoolstra

B2-C1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskuse arendamisel harjutatakse CV, motivatsioonikirja ja ametikirjade kirjutamist ning nendele vastamist. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö

B2 ja C1 õpiväljundid:

Saab aru kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju; saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates kontekstides; oskab koostada keerulisemaid liitlausetega tekste; oskab väljendada oma arvamust erinevatel ühiskondlikel teemadel.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars New Headway Upper intermediate, New Headway Advanced Oxford University Press

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistus on allkirjastatud keeltekooli juhatuse liikme või juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Inglise keele koolitusi läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

 1. Õppekavarühm:keeleõpe
 1. Õpiväljundid

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

 1. Õpingute alustamise tingimused

Eesti keele A2-taseme õppekava alusel võib õpinguid alustada isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ja on ja/või on läbinud eesti keele koolituse keeletasemele A1 ning soovib arendada/omandada eesti keele oskust keeletasemele A2 ja läbida eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse.
Koolitatav on eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga ja läbinud suulise vestluse koolitajaga või sooritanud testi, mille läbimisel alustada õpinguid A2-taseme õppegrupis.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Koolituse kogumaht 300 akadeemilist tundi, sellest 166 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 134 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, millele koolitaja annab tagasiside.

 

 1. Õppe sisu

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi. Intensiivses kõnekeele praktikas  arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi ning sõnavara suurendamine saavutatakse läbi uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamise spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises. Tundide mitmekesisus võimaldab kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Õppetöö toimub vabas ja meeldivas keskkonnas. Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist, aga edaspidi juba arendadavad oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.
Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.
Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: grupitöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, diskussioone, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Arendatakse kõiki osaoskusi: lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Tunnitöös pannakse põhirõhk siiski rääkimisele. Kõik ülesanded valmistavad koolitusel osalejat ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Kasutatakse niisuguseid materjale ja ülesandeid, millega koolitatav puutub kokku igapäevaelus. Lisaks koolitusel saadavatele keelealastele teadmistele garanteeritakse ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid. Koolitajad annavad endast parima, et koolitusel osaleja tunneks end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.
Aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles alljärgnevatel teemadel.

5.1. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel alljärgnevatel teemadel eesti keeles

 1. Sissejuhatus
  Kas Te räägite eesti keelt?
 2. Tutvumine
  Tervitamine. Viisakusväljendid ja nende kasutamine. Tervitamine ja tervitusele vastamine. Enda tutvustamine ja tutvustamisele vastamine. Teiste koolitusel osalejatega tutvumine. Kõnetamine.
 3. Isikuandmed
  Kontaktandmed. sünniaeg ja -koht. Perekond, sugulased. Rääkimine nö „tavalistest” isikuandmetest (ei räägita delikaatsetest isikuandmetest). Lihtsale ankeedile arv- ja isikuandmete märkimine. Jutustamine endast ja piltide järgi oma perekonnast: perekonnaseis, perekonna koosseis, nimed, pereliikmete tegevusalad.
 4. Maja ja kodu, ümbruskond
  Oma elukoha kirjeldamine (asukoht, ümbrus, maja või korter, ruumide paigutus, mugavused, majapidamistarbed ja kodumasinad). Lapsepõlve ja kodukoha asukoha kirjeldamine. Kodu- ja metsloomade loetlemine ja kirjeldamine. Oma lemmikloomast rääkimine. Ühe pildil oleva looma kirjeldamine.
 5. Igapäevaelu
  Koduse majapidamise ja koduse tööjaotuse kirjeldamine. Ajast rääkimine (aasta, kuud, nädalapäevad, kellaaeg), nädalapäevade ja kuude nimetused. Rääkimine tööpäevadest ja puhkepäevadest. Laste mänguasjade loetlemine ja kirjeldamine. Paikkonnas asuvate teenindus- ja toitlustusettevõtete kirjeldamine. Sisseostude tegemine ja olme. Tee juhatamine ja tee küsimine, kui ollakse eksinud võõras linnas. Viidad, plakatid, sildid.
 6. Tähtpäevad
  Tähtpäevad ja pühad (jõulud, sünnipäev). Riiklikud pühad, rahvuspühad ja lipupäevad. Oluliste kalendritähtpäevade ja riigipühade nimetamine. Mõne huvitava püha kirjeldamine (nt vastlad, lihavõtted, jaanipäev, mardipäev, kadripäev, jõulud), mida teame. Õnnitluse ja tervituse koostamine. Eksamipäev ja proovieksam. Eesti keele tasemeeksami avalduse vormistamine. Eesti keele tasemeeksami kirjeldamine.
 7. Vaba aeg ja meelelahutus
  Meelelahutus, harrastused, kultuurisündmused (kino, teater, näitused, sp0rt). Perekonna traditsioonid. Info küsimine sündmuste toimumise ja maksumuse koha, piletite ostmine ja lihtsamad vestlused toimunu kohta. Vaba aja lemmiktegevuste (nt käsitöö, kalapüük, aiandus, pallimängud) kirjeldamine, oma ja teiste hobide kirjeldamine. Meelelahutuse kohta info otsimine ja lugemine ning vastavasisuliste sõnumite edastamine.
 8. Reisimine
  Reisi kohta vajaliku info hankimine. Reisipakkumistega tutvumine ja valikute tegemine. Reisiks vajalike ettevalmistuste korraldamine (piletite ostmine, sõiduplaanidega tutvumine ja valikute tegemine, võimalike ja sobivate sõiduvahendite valik). Lihtsamate sõnumite ja teadete edastamine.
 9. Suhted teiste inimestega
  Sõprade ja tuttavate kirjeldamine (nt välimus, iseloom jms). Rollide kirjeldamine perekonnas. Suhtlemise viiside ja võimaluste kirjeldamine. Suhtlemine hädaolukorras oleva inimesega ja abi pakkumine.
 10. Tervishoid
  Suhtlemine tervisekeskuses klienditeenindajaga, arstivastuvõtuaegade täpsustamine ja vastuvõtule registreerimine. Haigla külastamine. Tervise ja enesetunde kirjeldamine. Kehaosade ja nende funktsioonide nimetamine. Apteegis ostude sooritamine (ravimi ostmine, olulise teabe hankimine).
 11. Haridus
  Käidud haridustee (põhikool, keskkool/gümnaasium, kutse- ja/või ametikool, kõrgkool, eriala ja kvalifikatsioon) ja elukestva õppe kirjeldamine. Klassiruumi kirjeldamine ja õppevahendite loetlemine.
 12. Töö
  Oma elukutsest ja ametist rääkimine. Tööalase tegevuse kirjeldamine: töökoht, töötingimused, tööpäev ja tegevused. Töövahendite kasutamine. Töökuulutuse lugemine, tööle asumiseks vajalike dokumentide (CV, motivatsioonikiri, kaaskiri) koostamine, tööle asumise ja töölt lahkumise sooviavalduse koostamine.
 13. Sisseostude tegemine
  Sisseostude sooritamine poes (poe liigid, kaubaliigid ja nimetused). Küsimuste esitamine kaubanduskeskuse lahtioleku aegade kohta. Tooteinfoga tutvumine. Info küsimine kauba maksumuse, kvaliteedi, omaduste jms kohta. Ostusoovi esitamine. Teenindaja teavitamine maksmisviisi eelistusest. Kauba vahetamine. Sisseostude tegemine turul ja müüjaga suhtlemine.
 14. Söök ja jook
  Lauakommete ja toitumisharjumuste kirjeldamine. Toiduainete (söök ja jook) loetlemine. Laua katmine ja toidu ulatamiseks palve esitamine. Erinevate maitsete ja maitseelamuste kirjeldamine. Suhtlemine toitlustusasutuses ja tellimuse esitamine.
 15. Teenindusasutused
  Teenindusasutuste loetlemine (nt postkontor, pank, valuutavahetus, kindlustus. Ilusalongis pakutavad teenused (nt juuksuritööd, maniküür, pediküür). Jalatsite remont, pesumaja. Olise info vahendamine ( lahtiolekuajad, asukoht, hinnad, teenuste liigid).
 16. Kohad
  Kodukoha kultuurilugu ja vaatamisväärsused. Üldnimed Eesti kohta (suuremad linnad, loodus, mäed, veekogud, saared. Linnud ja loomad. Kodukoha vaatamisväärsuste või ajalooliste paikade kirjeldamine.
 17. Ootamatud olukorrad
  Käitumine äparduse või õnnetuse ajal. Sõnumi edastamine politseile, turva- või päästeteenistusse. Teatamine autoavariist või õnnetusjuhtumist ja abi palumine. Võimalike ohtude kirjeldamine elukeskkonnas.
 18. Ilm
  Aastaajad, ilmakaared, ilmastikunähtused. Looduse kirjeldamine erinevatel aastaaegadel. Ilm erinevatel aastaaegadel ja riietumine vastavalt ilmale.
 19. Keel
  Võõrkeelte õppimine. Keeleõppe jaoks vajaliku info otsimine. Eesti keele õpe Keeleklikis www.keeleklikk.ee ja http://eestikeel.eu/

5.2. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde.

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav õppekeskkond koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Koolitusklassid asuvad Tartus aadressi Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos koopiamasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatavate iseseisvat õppimist.
Õppematerjalid ja õppevahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.
Osalejatele on koolitaja poolt komplekteeritud õpimapid lisamaterjalidega (nt pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (nt tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida koolitatavad täiendavad kogu õppetöö toimumise ajal.

Põhiõpik: Merge Simmul, Inga Mangus, 2012. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2+ kaks CD plaati. Väljaandja Puchkini Instituut

Soovitatavad lisaõpikud/täiendav õppematerjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse eduka läbimise eelduseks on osalemine kontaktõppes, harjutusülesannete teostamine, praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas positiivsetele tulemustele ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on omandatud vähemalt 80% ulatuses.

Kokkuvõttev hindamine toimub mitteeristaval hindamismeetodil.

Hindamismeetodid on alljärgnevad:

Õppekava täitmise hindamine koolituse lõpus

HindamismeetodHindamiskriteeriumid
Kirjalik test (hõlmab kõiki läbitud teemasid)
Koolitusel osaleja kirjutab lühijutustuse (vähemalt 30 sõna) ja kasutab koolitusel õpitud sõnavara õiges vormis.
Kirjutamisülesanne on hästi täidetud, kui tekst on teemakohane ja õige pikkusega ning selle kirjutamisel on arvestatud etteantud sisupunkte (märksõnu). Teksti lugemisel peab olema arusaadav, mida testitav väljendada soovib.
Esinevad mõned eksimused sõnade õigekirjas ning vead grammatika põhivaras, mis ei sega või kohati häirivad tekstist arusaamist.
Suuline vestlus
Pildi kirjeldamine ja küsimustele vastamine pildi teemal või küsimustele vastamine ideekaardi abil.
Üldine rääkimisoskus, üldine suuline suhtlus, lühike monoloog (infovahetus, küsitleja ja vastaja roll, kirjeldamine).
Koolitatav jutustab lihtsate lausetega koolitusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.
Koolitatav vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele.

A2-tasemel keelekasutaja kasutab küll õigesti mõningaid lihtsamaid lausekonstruktsioone, kuid teeb sageli vigu ka grammatikareeglites (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildamisel); siiski on enamasti selge, mida testitav väljendada soovib. Tema keeleline sõnavara on väike. Ta oskab kasutada lause põhimalle ja meelde jäetud fraase ning häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti) kirjutada lühikesi sõnu, mis kuuluvad tema suulisesse sõnavarasse.

Hindamiskriteeriumid arvestusele:
Mittearvestatud – arvestustöö vastused on väga kesised ning lünklikud, lahendatavad ülesanded on lahendatud pealiskaudselt, ilma loogikata ning järelduste tegemise võimeta. Ülesanne on korraldatud kesiselt, selle ettevalmistusel ei ole kasutatud õppematerjalidest saadud teadmisi, ei ole tehtud omavahel meeskonnatööd.
Arvestatud – arvestustöö ülesanded on lahendatud ja järeldused kirjutatud. Lisatud on omapoolseid kommentaare, mis näitavad õppija lisateadmisi. Antud ülesanne on korraldatud professionaalselt, ettevalmistusel ning sündmuse läbiviimisel tehakse omavahel meeskonnatööd, kasutatakse õpematerjalidest saadud teadmisi.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistus vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendi (Originaal: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment. Council of Europe 2001) keeleoskustasemete kirjeldusega.

Juhul kui isiku kokkuvõtva hindamise tulemuseks on „mittearvestatud”, siis väljastatakse tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide arvuga.

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

 1. Õppekavarühm:keeleõpe
 2. Õpiväljundid

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

 1. Õpingute alustamise tingimused

Eesti keele B1-taseme õppekava alusel võib õpinguid alustada isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ja on algeline keelekasutaja (esmane keeleoskus, elementaartase) ja/või on läbinud eesti keele koolituse keeletasemele A2 ja/või sooritanud A2 eesti keele tasemeeksami ja soovib arendada/omandada eesti keele oskust keeletasemele B1 ning läbida eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse.
Koolitusele soovija on eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed) http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/REKK_8_www.pdf ja läbinud suulise vestluse koolitajaga või sooritanud testi, et alustada õpinguid B1-taseme õppegrupis.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides on 300, millest auditoorset tööd on 166 ning koolitaja poolt tagasisidestavat iseseisvat tööd – 134).

 1. Õppe sisu

Koolitusel luuakse keelekeskkond, mis toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist. Osaoskustest arendatakse eelkõige rääkimis- ja kuulamisoskust, tegeletakse läbivalt grammatikaga, kusjuures grammatiliste konstruktsioonide harjutamine toimub peamiselt suuliselt läbi rääkimisülesannete. Et õppetöö annaks koolitatavatele piisavalt harjutamisvõimalusi ning oleks maksimaalselt tulemuslik, kasutatakse tunnitöös kommunikatiivset metoodikat ja erinevaid aktiivõppe tehnikaid – paaris- ja grupitööd, dialooge, info- ja arvamuslünka sisaldavaid rääkimisülesandeid, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne – mis võimaldavad koolitatavatel aktiivset eesti keele õppimist ja kasutamist kontrollitud ning suunatud vormis, aidates seeläbi kaasa nii rääkimisjulguse suurenemisele kui ka kaaslase/vestluspartneri kuulamisoskuse arendamisele. Et suurendada koolituse mõju, tutvustatakse koolitatavatele erinevaid keeleõppe strateegiaid. Näiteks vaadatakse ja analüüsitakse telesaadet „Tööotsija“ või „Meie inimesed“. Iseseisva töö raames suunatakse koolitatavaid vaatama eestikeelseid telesaateid, lugema eestikeelsed ajalehti, kuulama eestikeelset raadiot, kasutama eestikeelseid töövahendusportaale ja iseseisvaks keeleõppeks loodud keskkondi nagu www.keeletee.ee, www.kultuuriklikk.ee, www.kutsekeel.ee.

5.1. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles nimetatud teemadel.
Iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid, mis üldjuhul on järgmised:

 1. Mina
  Mina isiksusena, eripära ja eelistused. Tugevad ja nõrgad küljed. Enese tutvustamine (päritolu, hariduskäik, lähedased, töökogemus).
 2. Suhted
  Isikud ja suhted. Läbirääkimised ja kompromisside tegemine. Sõbrad ja sõpruskonnavälised suhted. Teiste inimeste kirjeldamine välimuselt ja muudelt omadustelt ning teadete-sõnumite edastamine. Kuulumine mingisse rühmitusse või organisatsiooni.
 3. Kodu
  Kodukultuur. Kodu ja kasvatus. Põlvkondade vahelised erinevused, suhted ja mõjud. Majapidamistööd. Perekonna eelarve.
 4. Avalikud asutused
  Sotsiaalabi ja haigekassa. Päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi). Asjaajamine ametiasutuses. Ametlik kirjakeel.
 5. Kinnisvara
  Eluase. Hooldustööd.
 6. Teenused
  Info hankimine vajalike teenuste kohta – suuline (vahetu suhtlemine või telefoni teel) ja kirjalik (teadete lugemine või kirjalike pöördumiste koostamine). otsingud internetist. Pöördumise selgitamine. Teenuse pakkuja/osutaja tegevuste sisu. kirjeldamine ja selgitamine teenusest huvitatud isikule ning vastupidi. Soovide ja vajaduste mõistmine, nendele reageerimine, küsimuste esitamine ja vastustest arusaamine. Soodustuste olemasolu, tingimuste ja asutuse lahtiolekuaegade jms täpsustamine; ametialaste kirjalike selgituste, juhendite jms mõistmine ning nende kommenteerimine. Vastuste andmine küsimustele pakutava kauba ja/või teenuse kohta. Teenuste kirjeldamine ja teavitamine maksmisviisi ja maksetingimuste kohta. Suuliselt ja kirjalikult küsimustele vastamine. Siltidel, viitadel ja kuulutustel oleva info mõistmine; suulise ja kirjaliku reklaami mõistmine; kaupade ja/või teenuste juurde kuuluvate kirjalike selgituste lugemine ja mõistmine.
 7. Toitlustamine
  Söögikohad. Menüü. Tellimused. Söök ja jook.
 8. Transport
  Liiklusvahendid maal, merel ja õhus. Linnatransport. Kodukoha liiklusprobleemid. Tee küsimine ja juhatamine. Reisimine ning majutusasutused. Ööbimisvõimalused. Matk. Reisielamus.
 9. Haridus
  Haridusasutused ja õppevormid. Haridusasutuse töötajad. Lapsevanemad. Õpilased. Õppimine ja/või töötamine. Õppelaen. Õpingud välismaal. Kooliaeg.
 10. Ajaviide
  Suhtlemine tervisekeskuses klienditeenindajaga ja arstivastuvõtuaegade täpsustamine ja vastuvõtule registreerimine. Haigla külastamine. Tervise ja enesetunde kirjeldamine. Kehaosade ja nende funktsioonide nimetamine. Apteegis ostude sooritamine (ravimi ostmine jm olulise teabe hankimine).
 11. Kultuur
  Eesti kultuur ja selle huvipakkuvad valdkonnad. Kultuurisündmused ja esinejad. Kino. Teater. Näitus.
 12. Töö
  Elukutsevalik ja ametid. Karjäär. Töökuulutus. Töö otsimine ja pakkumine ning tööle vormistamine. Töökoht. Tööülesanded. Elatise teenimine. Kollektiiv. Töötus.
 13. Argipäev
  Igapäevaelu. Kodu. Kodukoht. Külalised. Kodukoha plussid ja miinused. Pere elu kodus, tööl ja koolis. Elulaad. Lõõgastushetked.
 14. Vaatamisväärsused kodukohas
  Elu linnas. Elu maal. Info hankimine piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta ning kõnealuse info jagamine. Oma kodukoha kirjeldamine, selle loodus ja vaatamisväärsused.
 15. Sisseostud
  Müügikoht. Pakutav kaup. Stiil, hinnaklass ja klientuur. Info hankimine ja jagamine erinevate poodide ja kaubanduskeskuste kohta: nende asukohad ja lahtiolekuajad, seal pakutavad kaubad ja hinnad ning maksetingimused; kaupade ja ostuvõimaluste kirjeldamine; ostu soorituse kirjeldamine.
 16. Enesetunne
  Tervis ja tervislik seisund. Haigused. Tervislikud eluviisid. Halvad harjumused. Kasulikud harjumused. Tervishoid. Raviteenused. Abistamine. Haigekassa ja ravikindlustus. Ravimite ostmine ja teabe hankimine.
 17. Eksam
  Täienduskoolituse eesmärk on tasemeeksamiks ettevalmistamine – nõuded tasemeeksami sooritamiseks, tasemeeksami eksamiülesannete teemaringid ja valdkonnad kuhu teemad kuuluvad, tasemeeksami näidistestidega tutvumine.
  Loetletud teemad kuuluvad ühte või mitmesse neljast valdkonnast, milles keeletoimingud aset leiavad: avaliku elu valdkond; isikliku elu valdkond; töövaldkond; haridusvaldkond.

5.2. Keeleteadmised

Omandatavad keeleteadmised on järgmised:

5.3. Õppetöö läbiviimise üldpõhimõtted

Koolituse käigus lahendatakse tasemeeksamil kasutatavaid tüüpharjutusi. Koolitatavatega mängitakse läbi võimalikke tasemeeksami suulise osa stsenaariume.
Koolituse vältel on koolitatavatele loodud rikkalik keelekeskkond: on võimalus kuulata loomulikku eestikeelset kõnet, mis on tingimuseks edukal keeleõppel. Kuulamisoskust saab arendada nagu iga teist oskust. Viimane areneb kõige paremini kui kuulata palju erisuguseid tekste. Enne tekstide kuulamist tehakse koolitatavatega häälestamisülesandeid ning tõlgitakse dialoogides erinevaid keerukamaid väljendeid seni, kuni ta on need omandanud.
Koolitatavad proovivad ka ise õpitavas keeles oma mõtteid väljendada. Kõige loomulikum on õppida keelt väljendite ja fraaside kaupa, mille õppimise võimalusi pakutakse koolituse käigus rohkesti. Dialoogide moodustamise ülesanded on tihedalt seotud kuulamisülesannetega. Pärast dialoogi kuulamist ja kuulamisülesannete täitmist arendatakse sama teemat edasi: taastatakse kuuldud dialoogi osasid ja ning tegeldakse vajaliku grammatika ja sõnavaraga. Oma arvamuse avaldamise ja arutlusvõimalusi pakkuvad ülesanded on seotud nii kuulamis- kui lugemistekstidega. Koolitavaid julgustatakse võimalikult palju rääkima, kasutades selleks kõiki pakutud võimalusi. Koolitavad vestlevad võimalikult palju paarides ja väikestes rühmades. See pikendab oluliselt igaühe rääkimisaega tõhusamalt. Koolitavad töötavad ka iseseisvalt ja õpetavad nii teineteist kui ka üksteist. Rääkimisülesanded järjestatakse kergemalt raskemale. Rääkimisülesannete ajal ei katkestata edukat suhtlust ainult vea parandamiseks. Rääkimisülesannete läbiviimisega ei kiirustata: kuigi paljud neist on üsna ajamahukad, on nendest kasu kulutatud ajale. Õppetöö ajal luuakse vaba ja suhtlussõbralik õhkkond, et kõik julgeksid rääkida kartmata vigu teha. Tunnustatakse koolitatavate mõtete avaldamise soovi, loovust ja heatahtlikkust teineteise suhtes.
Koolituse alguses, õppetöö keskel ja koolituse lõpus täidavad koolitusel osalejad lünk- või valikvastustega ülesande (testi). Testi eesmärgiks on anda koolitusel osalejatele teavet nende edusammude ja arengu kohta keeleõppes.

 

 

 

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav õppekeskkond koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Koolitusklassid asuvad Tartus aadressi Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos koopiamasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele

 1. Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatavate iseseisvat õppimist.
Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei tohi rikkuda autori isiklikke ega varalisi õigusi.
Osalejatele koolitaja poolt komplekteeritud õppemapid lisamaterjalidega (nt pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (nt tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida koolitatavad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjali) kogu õppetöö toimumise ajal.

Põhiõpik: Kitsnik, M., Eesti keele õpik B1, B2 + CD. Tallinn 2012

Soovitatavad lisaõpikud/täiendav õppematerjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Eduka läbimise eelduseks on osalemine kontaktõppes, teostatud harjutusülesanded.
Koolituse eduka lõpetamise eelduseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, osaletud konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktilised tööd (harjutused) õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses.

Tunnistus on vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendi (Originaal: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment. Council of Europe 2001) keeleoskustasemete kirjeldusele.

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

 1. Õppekavarühm:keeleõpe.
 2. Õpiväljundid

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

 1. Õpingute alustamise tingimused

Eeesti keele B2-taseme õppekava alusel võib õpinguid alustada isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ja on iseseisev keelekasutaja (suhtluslävi, madalam kesktase) ja/või on läbinud eesti keele koolituse keeletasemele B1 ja/või sooritanud B1 eesti keele tasemeeksami ja soovib arendada/omandada eesti keele oskust keeletasemele B2 ning läbida eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse.
Koolitusele soovija on eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed) http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/REKK_8_www.pdf ja läbinud suulise vestluse koolitajaga või sooritanud testi, et alustada õpinguid B2-taseme õppegrupis.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Koolituse kogumaht 450 akadeemilist tundi, sellest on 250 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 200 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, millele koolitaja annab tagasiside.

 1. Õppe sisu

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsiooni0des, rollimängudes ja pidevas suhtlemises. Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Õppetöö toimub vabas ja meeldivas keskkonnas.
Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist, aga edaspidi juba arendada oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.
Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.
Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: grupitöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, diskussioone, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Arendatakse kõiki osaoskusi: nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Tunnitöös pannakse põhirõhk siiski rääkimisele. Kõik ülesanded valmistavad koolitusel osalejat ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Kasutatakse niisuguseid materjale ja ülesandeid, millega koolitatav puutub kokku igapäevaelus. Lisaks koolitusel saadavatele keelealastele teadmistele garanteeritakse ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid. Koolitajad annavad endast parima, et koolitusel osaleja tunneks end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.
Õpitakse end väljendada suuremas osas igapäevastes situatsioonides ning vestlema ja arutlema erinevatel teemadel (töö otsimine, ametid ja töökohad, kinnisvara, kaubandus, haridus, tervis, ettevõtlus jne). Käsitletakse ka Eesti kultuuri- ja majanduselu. Koolitusel arendatakse nii kuulamis-, rääkimis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust. Korraldatakse keeleoskust arendavaid mänge, vaadatakse videot, loetakse ajaleheartikleid. Aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika.

5.1. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles nimetatud teemadel.
Iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid, mis üldjuhul on järgmised:

 1. Endast ja teistest rääkimine
  Enesetutvustus, kodakondsus, hariduskäik, perekond, sugulased, elukutse, amet, hoiakud, tegevusala, huvivaldkond.
 2. Elukoht
  Kodu, elamistingimused, elulaad, kinnisvara ost-müük ja üür, turvalisus, kindlustus, majapidamine, probleemne situatsioon elukohas. Kaebuste, küsimuste ja nõuete esitamine elamisega seotud teenuse pakkujale; probleemse situatsiooni kirjeldamine elukohas ning oma ettepaneku esitamine selle lahendamiseks. Kodu asukoha kirjeldamine.
 1. Vaba aeg ja meelelahutus
 1. Harrastused, lõõgastushetked, vaba aja veetmise võimalused, meelelahutusüritused, reisimine, vestlus raamatutest, filmidest, kultuuri- ja spordiüritusest. Oma huvide, harrastuste ja meelelahutuse viiside kirjeldamine ja põhjendamine; raadio- ja telesaadete jälgimine ning ajakirjanduse lugemine ja antud teemadel vestlemine; ilu- ja tarbekirjanduse lugemine ning antud teemadel vestlemine; veebisuhtluses osalemine ja internetist info hankimine ning selle vahendamine.
 1. Haridus, koolivõrk
  Koolikorraldus Eestis. Tasemeharidus. Huviharidus. Täienduskoolitus. Õppimise võimalused välismaal. Lapsevanemana õpetajaga vestlemine lapse arengu, edasi- jõudmise, käitumise, suhtlusoskuste jms teemadel; vajadusel pedagoogidele ettepanekute, kaebuste ja nõudmiste esitamine neid põhjendades. Vestlemine koolitajaga oma arengu, edasijõudmise, käitumise ja suhtlusoskuse teemal. Suhtlemine nii õpingute kui ka üldistel ainevälistel teemadel; ainet puudutavate tekstide lugemine ning eri allikatest pärinevat info sünteesimine.
 2. Kultuur ja keeled
  Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ning nende võrdlemine; oma vaadete põhjendamine võõrkeelte ja kultuuride õppimisele; oma kultuurist jutustamine, suhe emakeele ja võõrkeeltega; ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle arutlemine.
 3. Reisimine
  Liiklusvahendid nüüd ja vanasti. Autoturg. Liikluseeskirjad. Reisibüroode usaldusväärsus. Unistuste reis. Oma reisieelistuste põhjendamine; pretensioonide esitamine, nõuded ja kaebused reisibüroole, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral; tänu avaldamine meeldiva teeninduse eest; meeldejäävate reisielamuste ja vaatamisväärsuste kirjeldamine. Tee küsimine ja tee juhatamine. Linnaplaanid. Huvipakkuva teekonna kirjeldamine kodulinnas.
 1. Elukutse, amet, töö

Tööle vormistamisega seotud dokumentatsiooni sisu mõistmine. Tööotsijana töökuulutuste lugemine, töökohale kandideerimiseks vastavate dokumentide koostamine, täpsustavate küsimuste esitamine tööandjale pakutava töö kohta, esitatud nõuded pakutava töö kohta. Töökoosoleku või läbirääkimiste Tööle kandideerimise dokumendid (CV, kaaskiri, motivatsioonikiri), tööintervjuu, tööturuvõimalused, koolitused, tööotsing, töötingimused ja –keskkond, töötaja õigused ja kohustused.

 1. Teenindus
  Teenindajana kirjalike ja suuliste vastuste koostamine kliendi kaebustele ja pretensioonidele, asjakohane interneti- ja telefonisuhtluse etiketi kasutamine. Kliendina info küsimine kaupade ja/või teenuste kohta nii kirjalikult kui ka suuliselt ning saadud vastuste mõistmine. Kirjalike dokumentide vormistamine; teenindajalt selgituste palumine.
 2. Poodlemine
  Poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas oma eelistuste või vastumeelsuse kirjeldamine ja põhjendamine nende suhtes.
 1. Tervis
  Enesetunne, tervislik seisund, heaolu, arsti vastuvõtt, ravi, spaa, haigused ja nende ennetamine, tervislik eluviis.
 2. Inimeste suhted ühiskonnas

Era- ja töösuhete sõlmimine. Soovi korral ühiskonna aktiivse liikmena toimimine.

 1. Tehnika
  Arvuti, nutitelefon, olmetehnika.
 1. Keskkond
  Maa- ja linnaelu, kodukoha loodus ja vaatamisväärsused, säästlik eluviis.
 1. Toitumine
  Söök, jook, toiduainete ost, pere ja kodukandi igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused, lemmiktoit või -jooki, maitseelamused, söögi- ja joogivalikud, lauakombed.
 2. Aktuaalsed sündmused
  Päevakajaline info, sündmused, massimeedia.
 3. Eksam
  Tasemeeksamiks ettevalmistamine – nõuded tasemeeksami sooritamiseks, tasemeeksami eksamiülesannete teemaringid ja valdkonnad kuhu teemad kuuluvad, tasemeeksami näidistestidega tutvumine. Loetletud teemad kuuluvad ühte või mitmesse neljast valdkonnast, milles keeletoimingud aset leiavad: avaliku elu valdkond; isikliku elu valdkond; töövaldkond; haridusvaldkond.

Rahvatarkuse väljendavara (vanasõnad, idioomid, tuttavad tsitaadid, uskumuste väljendamise hoiakuosutused, väärtushinnangute osutus) ja esteetilist keelekasutust (nt laulmine, lühinäidendid tekstiraamatute järgi; ümberjutustatud lugu, luuletus) kasutatakse vajadusel ja võimalusel integreeritult õppekavas nimetatud teemadega koos.

5.2. Keeleteadmised
Käändsõna – nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna:

Tegusõna:

Muutumatud sõnad:

Sõnamoodustus:

Õigekiri:

Lauseõpetus:

5.3. Õppetöö läbiviimise üldpõhimõtted

Koolituse käigus lahendatakse tasemeeksamil kasutatavaid tüüpharjutusi. Koolitatavatega mängitakse läbi võimalikke tasemeeksami suulise osa stsenaariume.
Koolituse vältel on koolitatavatele loodud rikkalik keelekeskkond: on võimalus kuulata loomulikku eestikeelset kõnet, mis on tingimuseks edukal keeleõppel. Kuulamisoskust saab arendada nagu iga teist oskust. Viimane areneb kõige paremini kui kuulata palju erisuguseid tekste. Enne tekstide kuulamist tehakse koolitatavatega häälestamisülesandeid ning tõlgitakse dialoogides erinevaid keerukamaid väljendeid seni, kuni ta on need omandanud.
Koolitatavad proovivad ka ise õpitavas keeles oma mõtteid väljendada. Kõige loomulikum on õppida keelt väljendite ja fraaside kaupa, mille õppimise võimalusi pakutakse koolituse käigus rohkesti. Dialoogide moodustamise ülesanded on tihedalt seotud kuulamisülesannetega. Pärast dialoogi kuulamist ja kuulamisülesannete täitmist arendatakse sama teemat edasi: taastatakse kuuldud dialoogi osasid ja ning tegeldakse vajaliku grammatika ja sõnavaraga. Oma arvamuse avaldamise ja arutlusvõimalusi pakkuvad ülesanded on seotud nii kuulamis- kui lugemistekstidega. Koolitavaid julgustatakse võimalikult palju rääkima, kasutades selleks kõiki pakutud võimalusi. Koolitavad vestlevad võimalikult palju paarides ja väikestes rühmades. See pikendab oluliselt igaühe rääkimisaega tõhusamalt. Koolitavad töötavad ka iseseisvalt ja õpetavad nii teineteist kui ka üksteist. Rääkimisülesanded järjestatakse kergemalt raskemale. Rääkimisülesannete ajal ei katkestata edukat suhtlust ainult vea parandamiseks. Rääkimisülesannete läbiviimisega ei kiirustata: kuigi paljud neist on üsna ajamahukad, on nendest kasu kulutatud ajale. Õppetöö ajal luuakse vaba ja suhtlussõbralik õhkkond, et kõik julgeksid rääkida kartmata vigu teha. Tunnustatakse koolitatavate mõtete avaldamise soovi, loovust ja heatahtlikkust teineteise suhtes.
Kooltuse alguses, õppetöö keskel ja koolituse lõpus täidavad koolitusel osalejad lünk- või valikvastustega ülesande (testi). Testi eesmärgiks on anda koolitusel osalejatele teavet nende edusammude ja arengu kohta keeleõppes.

 1. Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav õppekeskkond koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Koolitusklassid asuvad Tartus aadressi Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos koopiamasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele

 1. Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatavate iseseisvat õppimist.
Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.
Osalejatele koolitaja poolt komplekteeritud õppemapid lisamaterjalidega (nt pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (nt tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida koolitatavad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjali) kogu õppetöö toimumise ajal.

Põhiõpik: M. Pesti, K nagu Kihnu. Tallinn 2018 (eesti keele õpik B2 tasemele).
Soovitatavad lisaõpikud / täiendav õppematerjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Eduka läbimise eelduseks on osalemine kontaktõppes ja teostatud harjutusülesanded.
Koolituse eduka lõpetamise eelduseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, sooritatud praktilised tööd (harjutused) õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses.

Tunnistus on vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendi (Originaal: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment. Council of Europe 2001) keeleoskustasemete kirjeldusele.

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

 1. Õppekavarühm:keeleõpe
 2. Õpiväljundid

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

 1. Õpingute alustamise tingimused

B2-tasemel eesti keele valdamine. Eelnev B2-taseme koolituse läbimine või B2-taseme keeleeksami sooritamine. Koolitatav on eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga ja läbinud suulise vestluse koolitajaga või sooritanud testi, mille läbimisel alustada õpinguid C1-taseme õppegrupis.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Koolituse kogumaht on 500 tundi, millest 250 tundi on auditoorset ja 250 tundi iseseisvat tööd, millele koolitaja annab tagasiside.

 1. Õppe sisu
 2. Mina ja infoühiskond
  Enda põhjalik tutvustamine. Päevakajalised sündmused. Erineva info leidmine internetist, teatmeteostest jne. Sotsiaalmeedia. Massimeedia. Intervjueerimine ja intervjuu andmine. Info/internetisõltuvus. Erinevad ankeedid, küsitlused. Keelestiili valik.
 3. Haridus
  Haridus ja õpingud. Eesti haridussüsteem. Elukestev õpe. Kutseõpe. Õppimine välismaal. Veebiõpe. CV. Essee.
 4. Amet ja töö
  Karjääri planeerimine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. Tööintervjuu. Koosolekud. Ettevõtlikkus. Tööstress. Erinevate dokumentide vormistamine. CV. Motivatsioonikiri. Vastuskiri. Äriplaan.
 5. Teenindus ja kaubandus. Tarbimine
  Reklaam. Inimeste mõjutamine. Tarbijakaitse. Internetikaubandus. Taaskasutus. Pangateenused. Järelepärimiskiri. Pretensioon. Dokumentatsiooni täitmine.
 6. Vaba aeg. Aktiivne puhkus. Kultuur
  Kultuur: film, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Arvustus. Sport. Rekreatsioon. Maailmakultuur. Kultuuriline identiteet. Arutlus.
 7. Tervis ja eluviis
  Tervishoid. Tervisekontroll. E-tervis. Alternatiivmeditsiin. Allergiad. Elukvaliteet. Tööstress. Läbipõlemine. Harrastussport. Rekreatsioon. Test ja selle analüüs.
 8. Elukeskkond. Liiklus
  Keskkonnakaitse. Loodushoid. “ Teeme ära“ jt keskkonnaprojektid. Prügi. Ökotoit ja selle tootmine. Jätkusuutlik areng. Eesti tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Eesti linnud, loomad, taimed. Liiklus. Tunnistuse andmine. Seletuskiri.
 9. Inimestevahelised suhted. Tähtpäevad
  Isiksuse väljakujunemine, iseseisvumine. Abielu. Erinevad peretüübid. Peretraditsioonid. Kombed peres, tööl, eri kultuurides. Kihlumine, pulmad, pulmatraditsioonid, kooseluvormid. Rahvakalender. Keelestiili valik.
 10. Eluase ja kinnisvara
  Kodu otsimine ja ostmine. Pangalaen. Dokumentatsioon. Naabrivalve ja kodukaitse. Korteriühistu. Elukeskkond ja taristu. Elektriseadmed. Juhendid.
 11. Riik ja ühiskond. Avalikud asutused
  Riigikaitse. Poliitika, erakonnad, riigihaldus. Turvalisus, kuritegevus, riigikaitse. Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. Kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus. Dokumentatsioon. Ametikirjad. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Riigieelarve ja valimised. Keelestiili valik. Kohtu- ja õigussüsteem.
 12. Grammatika

Tundides kasutatakse aktiivõppe võtteid – suhtlus- ja probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, loovülesanded; kommunikatiivseid ja ülesandepõhiseid meetodeid- õppija kasutab keeleõpet mingi kommunikatiivse eesmärgi saavutamiseks, nt probleemi lahendamiseks rühmatöös või elulise situatsiooni lahendamiseks rollimängus.

Keelefunktsioonid

Teabevahetus, hoiakute ja suhtumiste väljendamine ja mõistmine,  tegevusjuhistest arusaamine, ladus ja sundimatu küsimustele vastamine, vihjelise keelepruugi kasutamine, keeleline mõjutamine  ja tekstikriitika.

Iseseisev töö sisaldab tundides käsitletud materjali harjutamist ja kasutamist. Õppijad saavad iga tunni lõpus vastava teemaga seotud harjutused või töölehed, mis on täitmiseks keelekeskkonnas või internetis. Iseseisev töö hõlmab sõnavara- ja grammatikaharjutusi, kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise ülesandeid vastavalt käsitletud teemadele ja õpiväljunditele.

 1. Õppekeskkond 

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav õppekeskkond koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Koolitusklassid asuvad Tartus aadressi Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos koopiamasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele

 1. Õppematerjalid

Põhiõpik – Kitsnik, M; Kingisepp, L. 2006. Avatud uksed. TEA.

Lisamaterjalid:

http://keeleabi.eki.ee/?leht=11
http://www.ut.ee/keeleweb2/
https://opetaja.edu.ee/ortograafia/

www.puhkaeestis.ee
www.eesti.ee
www.delfi.ee

 

 

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Eduka läbimise eelduseks on osalemine kontaktõppes ja teostatud harjutusülesanded.
Koolituse eduka lõpetamise eelduseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, osaletud konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktilised tööd (harjutused) õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses.

Tunnistus on vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendi (Originaal: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment. Council of Europe 2001) keeleoskustasemete kirjeldusele.

TÖÖALANE VENE KEEL A1-A2

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetajad Kati Kottisse,  Juri Jufkin

Vene keel A1-A2 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Tähestik, hääldamisreeglid
Asesõnad, nimisõnad, omadussõnad ja tegusõnad
Küsimuste moodustamine
Päevakava tutvustamine
Ilmast rääkimine
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel
Haigeks jäämine
Enda ning perekonna tutvustamine

Tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl

Töö ja vaba aeg, hobid

Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt ja kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Tööintervjuul osalemine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine

Õpiväljundid:
A1- A2 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: Inga Mangus “Vene keel algajale ja taasalustajale”

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

TÖÖALANE VENE KEEL A2-B1

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetajad Kati Kottisse, Juri Jufkin

A2-B1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:

Töö ja vaba aeg, hobid

Mina ja minu perekond, sõbrad

Minu elukoht, tee juhatamine

Viisakusväljendid

Arvsõnad, aastaarvud, kuupäevad, kellaajad, hinnad

Tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskuse arendamisel harjutatakse CV, motivatsioonikirja ja ametikirjade kirjutamist ning nendele vastamist. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö

A2 ja B1 õpiväljundid:

Saab aru kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju; saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates kontekstides; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku kirjutamise reeglit; oskab kasutada keelt tööalastes situatsioonides

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

Tšernõšov Pojehali 2

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Vene keele koolitusi läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019

TÖÖALANE EESTI KEEL A1-A2

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetajad Kati Kottisse, Kerlin Sepp, Leili Hansmann

A1-A2 kursusel läbitakse järgmised teemad:
Mina ja minu perekond, sõbrad
Minu elukoht, tee juhatamine
Päevakava tutvustamine
Töö ja vaba aeg, hobid
Ilmafraasid
Söögid ja joogid
Haigeks jäämine
Tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Viisakas pöördumine, viisakusväljendid
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Tööriistad ja nende kasutamine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine

Õpiväljundid:
A1-A2 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: E nagu Eesti, Tere!

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

TÖÖALANE EESTI KEEL A2-B1

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetaja Kati Kottisse

A2-B1 kursusel läbitakse järgmised teemad:
Mina ja minu perekond, sõbrad
Minu elukoht, tee juhatamine
Päevakava tutvustamine
Töö ja vaba aeg, hobid
Ilmafraasid
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel (korteri kirjeldamine, ostmine)
Haigeks jäämine
Tööpäeva kirjeldamine, tegevused tööl
Töökoha tutvustamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine, viisakusväljendid
Teenindusvaldkonna keel
Esemete ja teenuste kirjeldamine
Tööriistad ja nende kasutamine
Linna tutvustamine
Tööintervjuul osalemine
Tööst ja tulevikuplaanidest rääkimine

Õpiväljundid:
A2-B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid: Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: E nagu Eesti, Tere jälle, Tere taas!, Naljaga pooleks

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019

TÖÖALANE EESTI KEEL B1-B2

Kursus toimub E-R 2-3 korda nädalas 3 akadeemilist tundi päevasel ajal või õhtuti. Õpetaja Kati Kottisse

B1-B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskuse arendamisel harjutatakse CV, motivatsioonikirja ja ametikirjade kirjutamist ning nendele vastamist. Video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö

B1 ja B2 õpiväljundid:

Saab aru kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju; saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates kontekstides; oskab koostada keerulisemaid liitlausetega tekste; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku kirjutamise reeglit; oskab väljendada oma arvamust erinevatel ühiskondlikel teemadel.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

Mare Kitsnik “Eesti keele õpik B1, B2”, Mall Pesti, Helve Ahi “T nagu Tallinn”

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või keeltekooli juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, lõputesti ei sooritatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendi allkirjastab juhatuse liige.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Eesti keele koolitusi läbi viivad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10. november 2019