Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused


Emajõe Keeltekool (edaspidi Keeltekool) korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust.
Keeltekool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

Kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus ning koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal.
Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

Keeltekoolil on õppeklassid Tallinnas ja Tartus. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.

Igas õppeklassis vajaminev tehnika nt kuulamisülesannete läbiviimiseks.
Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjalid on vajadusel paberkandjal.
Keeltekool tagab igale koolitusel osalejale võimaluse keeta kohvi ja teed.
Õppeklassides on võimalus kasutada internetiühendust.

Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, õpetajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
Tagasisidelehtede koondid salvestatakse järelduste tegemiseks. Keeltekooli juhataja, õppespetsialistid ja õpetajad analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad/täiendavad kursuse sisu.