Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Keelekursused


shutterstock_56934163

Emajõe Keeltekoolis saab õppida näiteks inglise, vene, eesti, soome, rootsi, norra, saksa, prantsuse, hispaania, hiina, itaalia ja araabia keelt. Kõik õpetajad on kogemustega ja hinnatud keelekoolitajad.

Jaotame kursustel osalejad gruppidesse vastavalt „Euroopa keeleõppe raamdokumendile“, mille põhjal on olemas kolm peamist keeleoskustaset: algeline keelekasutus, iseseisev keelekasutus ning vilunud keelekasutus. Täpsemat infot keeletasemete kohta leiate allolevast tabelist.

Emajõe Keeltekoolis on võimalik jaotada tasemed veel kitsamaks, näiteks A2.1 ja A2.2. Meie juures saab keelt õppida tasemeil A1 kuni C1.

 

Mõistmine

Tunneb ära tuttavad sõnad ja fraasid, mis puudutavad teda või tema vahetut ümbrust, juhul kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt. Lugedes mõistab tuttavaid nimesid, sõnu ja lihtsamaid lauseid, näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.


Rääkimine

Võib suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab. Oskab küsida ja vastata lihtsamatele küsimustele. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, kirjeldamaks elukohta ja tuttavaid inimesi.


Kirjutamine

Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita ankeete (näiteks hotelli registreerimisleht, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).

Mõistmine

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid sõnu-väljendeid, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisu. Oskab lugeda väga lühikesi lihtsaid tekste. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid). Samuti suudab mõista lühikesi lihtsaid isiklikke kirju.


Rääkimine

Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Suudab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmesuguseid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või viimast tööd.


Kirjutamine

Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks millegi eest.

Mõistmine

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jmt. Saab hakkama välisriigis, kus võõrkeelt räägitakse. Mõistab aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete sisu, mis on teda huvitaval teemal. Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tema tööga seotud sõnadest. Isiklikes kirjades saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest.


Rääkimine

Saab hakkama välisriigis, kus võõrkeelt räägitakse. Võib vabalt laskuda vestlusse tuttaval või endale huvi pakkuval teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja igapäevatoimingud. Oskab lihtsalt seostatud lausetega kirjeldada sündmusi, unistusi ja eesmärke. Suudab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.


Kirjutamine

Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või endale huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Mõistmine

Mõistab keerukaid abstraktsel või konkreetsel teemal kirjutatud tekste ning saab aru erialase mõttevahetuse tuumast. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi keerukamatest nüanssidest. Mõistab televisioonisaadete ja filmide sisu. Loeb artikleid aktuaalsetel teemadel, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Mõistab lugeda kaasaegset kirjandust.


Rääkimine

Oskab spontaanselt ja ladusalt vestelda võõrkeelt emakeelena kõneleva inimesega. Oskab oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada. Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda enda huviala laias teemaderingis. Selgitab oma seisukohti erinevates küsimustes, tuues välja poolt- ja vastuargumendid.


Kirjutamine

Oskab kirjeldada endale huvi pakkuvaid teemasid. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, kommenteerida ja oma seisukohti põhjendada.

Mõistmine

Mõistab pikki ja keerukaid tekste isegi siis, kui need pole selgelt liigendatud või selgelt seostatud. Tabab tähendusvarjundeid ja stiililisi erinevusi. Suudab suurema vaevata jälgida teleprogramme ja filme. Suudab mõista pikki ja keerulisi tekste, nii olustikulisi kui ka kirjanduslikke. Mõistab erialaseid tekste ja pikemaid tehnilisi juhendeid.


Rääkimine

Oskab end ladusalt ja ettevalmistuseta mõistetavaks teha ega pea kulutama aega väljendite otsimise peale. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel, õppe- kui ka tööalastel teemadel. Avaldab mõtteid ja arvamusi ning arendav vestluses teemat. Oskab keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, tuues välja olulisemad punktid ja alateemad.


Kirjutamine

Oskab luua selget, loogilist ja üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel. Oskab teksti liigendada, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid. Põhjendab tekstis oma arvamust ja seisukohti. Oskab keerukal teemal tuua esile olulisema info. Oskab kohandada oma stiili lugejate tasemele vastavaks.

Mõistmine

Mõistab vaevata igasugust kõnet ja teksti, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Mõistab kiiresti esitatud kõnet, kui see pole esitatud väga keerulise aktsendiga. Oskab kokku võtta eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate infot, sõnastada seda ümber, esitada põhjendusi ning arutleda antud teemadel. Loeb keeleliselt keerulisi tekste nagu käsiraamatud, erialased artiklid ja ilukirjandus. Eristab keerulisemates suhtlussituatsioonides peenemaid tähendusvarjundeid.


Rääkimine

Oskab end ettevalmistamata laduselt ja täpselt väljendada. Suudab vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning kasutab kõnes võõrkeelele omaseid idioome ja kõnekeelseid väljendeid. Suudab edasi anda täpseid tähendusvarjundeid. Oskab oma kõnet vajadusel ümber sõnastada nii, et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad. Oskab esitada loogiliselt ja selgelt olukordi kirjeldada ning oma seisukohti põhjendada.


Kirjutamine

Oskab kirjutada ladusalt ja selgelt vajalikus stiilis. Koostab keerulisi kirju, aruandeid ja artikleid, mis on loogiliselt liigendatud ning tõstavad esile olulist infot. Suudab koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsioone ning retsensioone.